Antwerpen Goudbank koopt en verkoop goudstaven, goudbaren, gouden munten en penningen aan rechtstreekse goudprijzen van de beurs.Antwerpen Goudbank, Goudbank AntwerpenKlik hier voor meer info :: Antwerpen Goudbank

Archieven

Hoe zit het met de btw op goudstukken, beleggingsgoud en herdenkingsmedailles

Gepost op 31 juli 2014 08:11

Uittreksel:
Bijlage XVIII van het boekwerk BLEU Douane Gebruikstarief

geeft heel wat nuttige informatie over de BTW op goud, muntstukken en herdenkingsmedailles:
Artikel 1 heeft het respectievelijk over ‘echte parels, natuurlijke edelstenen en dergelijke’.

De volgende artikels belichten:

2.1. Herdenkingsmedailles en munten gemonteerd als bijouterie

Herdenkingsmedailles en goudmunten (ongeacht van welk metaal) zijn, wanneer gemonteerd als bijouterie, onderworpen aan het BTW-tarief van 21 pct.
Invoer van herdenkingsmedailles en munten (ongeacht van welk metaal) gemonteerd als bijouterie en ouder zijn dan 100 jaar (antiquiteiten) : 6 pct.

2.2. Herdenkingsmedailles

Herdenkingsmedailles (ongeacht van welk metaal) die geen voorwerpen zijn voor verzamelingen met een numismatisch belang : 21 pct.
Invoer van herdenkingsmedailles (ongeacht van welk metaal) die, wegens hun ouderdom en hun zeldzaamheid, voorwerpen zijn voor verzamelingen met een numismatisch belang : 6 pct. Herdenkingsmedailles kunnen, voor de toepassing van de BTW, op het ogenblik van hun uitgifte althans, nog niet worden aangemerkt als voorwerpen voor verzamelingen met een numismatisch belang. Dat karakter verkrijgen de herdenkingsmedailles pas na verloop van tijd.

2.3. Muntstukken

De invoer van muntstukken die wettig betaalmiddel zijn en die niet als verzamelobject worden beschouwd, is vrijgesteld van de BTW (BTW-Wetboek, art. 40, § 1, 1° en art. 44, § 3, 9° ). Overeenkomstig art. 44, § 3, 9° van het BTW-Wetboek worden als verzamelobject beschouwd, de munten die normaliter niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numismatische waarde hebben.
Invoer van munten (gouden e.a.) die normaliter niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numismatische waarde hebben (andere dus dan gouden munten die beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW-Wetboek zijn; z. punt 2.4 hierna) : 6 pct.

2.4. Goud

Invoer van gouden herdenkingsmedailles al dan niet gemonteerd als bijouterie en van gouden munten (andere dan beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW-Wetboek) al dan niet gemonteerd als bijouterie : z. punt 2.1, punt 2.2 en punt 2.3, hiervoor.
Invoer van alle ander goud (industrieel goud, onbewerkt goud, halffabrikaten, goud onder de vorm van een eindproduct voor industriële of commerciële doeleinden, enz.) : 21 pct. behoudens toepassing van één van de hierna genoemde vrijstellingen inzake BTW.

Vrijgestelde invoer van goud door centrale banken

De invoer van goud door centrale banken is vrijgesteld van de BTW (BTW-Wetboek, art. 40, § 1, 1°, a en art. 42, § 3, 7°). Indien de vrijstelling wordt ingeroepen moet de aangifte ten verbruik in vak 44 de volgende vermelding dragen : “Vrijstelling van de BTW – toepassing van artikelen 40, § 1, 1°, a en 42, § 3, 7° van het BTW-Wetboek”.
Vrijgestelde invoer van beleggingsgoud of goudbaar
De invoer van beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW-Wetboek is vrijgesteld van de BTW (BTW-Wetboek, art. 44bis, § 1, eerste lid). Indien de vrijstelling wordt ingeroepen moet de aangifte ten verbruik in vak 44 de volgende vermelding dragen : “Vrijstelling van de BTW – toepassing van artikel 44bis, § 1, eerste lid van het BTW-Wetboek”.

Voor de toepassing van het BTW-Wetboek wordt verstaan onder “beleggingsgoud” :
1° goud, in de vorm van goudstaven of plaatjes van een door de goudmarkten aanvaard gewicht, met een zuiverheid van ten minste 995 duizendsten, al dan niet belichaamd in certificaten. De kleine goudstaven of plaatjes met een gewicht van ten hoogste 1 gram worden evenwel niet aangemerkt als beleggingsgoud
2° gouden munten die :
• een zuiverheid van ten minste 900 duizendsten hebben,
• na 1800 zijn geslagen,
• in het land van oorsprong als wettig betaalmiddel fungeren of hebben gefungeerd,
en
• normaliter verkocht worden voor een prijs die de openmarktwaarde van het in de goudmunten vervatte goud niet met meer dan 80 % overschrijdt.
Dergelijke munten worden geacht niet verkocht te zijn wegens hun numismatisch belang.

Bronverwijzing: (BTW-Wetboek, artikel 1, § 8)

Bijzondere regeling voor beleggingsgoud

Gepost op 30 juli 2014 10:32

Uit het Archief EU-wetgeving > Fiscaliteit…

Btw: Bijzondere regeling voor beleggingsgoud

Dit document dient ter aanvulling op het gemeenschappelijke btw-stelsel in de Gemeenschap door de invoer van een bijzondere regeling voor goud.

BESLUIT

Richtlijn 1998/80/CE van de Raad, van 12 oktober 1998, tot aanvulling van het stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van richtlijn 77/388/CEE- Bijzondere regeling voor beleggingsgoud [Publicatieblad L 281 van 17.10.1998].
SAMENVATTING

Teneinde het gebruik van goud als financieel instrument te stimuleren, installeert deze richtlijn een fiscale vrijstelling voor de levering van beleggingsgoud. Voorheen viel beleggingsgoud onder het gewone fiscale regime. Op basis van dit stelsel waren partijen beleggingsgoud in principe onderworpen aan btw, een aantal lidstaten echter konden deze leveringen, op provisorische basis, vrijstellen. De nieuwe richtlijn heft deze vorm van concurrentievervalsing tussen de lidstaten op en versterkt tegelijkertijd ook de concurrentiepositie van het communautaire goud op de markt.

Definitie van beleggingsgoud:

goud, in de vorm van staven of plaatjes van een door de goudmarkten aanvaard gewicht, met een zuiverheid van ten minste 995 duizendsten, al dan niet belichaamd in certificaten. De kleine staven of plaatjes met een gewicht van ten hoogste 1 gram komen evenwel niet in aanmerking voor de bijzondere regeling van de lidstaten;
gouden munten die een zuiverheid van ten minste 900 duizendsten hebben, na 1800 zijn geslagen, in het land van oorsprong als wettig betaalmiddel fungeren of hebben gefungeerd en normaliter verkocht worden voor een prijs die de openmarktwaarde van het in de munten vervatte goud niet met meer dan 80 % overschrijdt. Ieder jaar vaardigen de lidstaten een lijst uit met de munten die conform voornoemde criteria op hun grondgebied verhandeld mogen worden. Deze lijsten worden gepubliceerd in het Publicatieblad.

De levering, de intracommunautaire verwerving en de invoer van beleggingsgoud zijn door de lidstaten vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde.

Er bestaat evenwel een optie voor de belastingheffing voor leveringen van beleggingsgoud aan andere belastingplichtigen, uitgevoerd door:

belastingplichtigen die beleggingsgoud produceren of goud omzetten in beleggingsgoud (in dit geval moeten de lidstaten het keuzerecht voorzien);
belastingplichtigen die, in het kader van hun economische activiteit, gewoonlijk goud leveren voor industriële doeleinden (in dit geval kunnen de lidstaten het keuzerecht verlenen).

De lidstaten bepalen de modaliteiten voor deze opties en lichten de Commissie in.

De richtlijn voorziet in regels die het recht op aftrek regelen van belastingplichtigen die zich inlaten met het leveren of produceren van beleggingsgoud of met het omzetten van goud in beleggingsgoud, voor zover zij niet voor de belastingheffing op hun levering gekozen hebben.

Handelaars in beleggingsgoud hebben bijzondere verplichtingen, met name om fiscale fraude te wijten aan dubbel gebruik van het goud tegen te gaan (industrieel en voor beleggingen): zij zijn verplicht een boekhouding te voeren van alle belangrijke handelingen en gedurende ten minste vijf jaar de stukken te bewaren aan de hand waarvan de identiteit van hun klanten kan worden vastgesteld.

In bepaalde gevallen kunnen de lidstaten de koper, en niet de verkoper, aanduiden als schuldenaar van de belasting (de „verleggingsregeling”), teneinde belastingontduiking tegen te gaan en de met de handeling gepaard gaande kosten te drukken.

Betreffende de handelingen op een gereglementeerde goudmarkt kunnen de lidstaten de toelating krijgen de bijzondere regeling niet toe te passen en vereenvoudigingsmaatregelen te nemen.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Richtlijn 1998/80/CE

17.10.1998

1.1.2000

PB L 281 van 17.10.1998
Laatste wijziging: 31.08.2006

Bronvermelding:

Website van europa.eu
EUROPA > Samenvattingen van de EU-wetgeving

Waarom beleggen in goudstaven?

Gepost op 11 juni 2009 17:29

Beleggen in fysiek goud in de vorm van goudstaven (ook bekend als goudbaren) en gouden munten blijft in deze onzekere tijden van schommelende aandelen en beurskoersen meer dna ooit aantrekkelijk. Toch is het aan te raden bij een specialist te rade te gaan, dit voor zowel de inkoop als verkoop van je oud goud, goudstaven en gouden munten.

Wonderlijke belegging

Goud is een metaal en de prijs ervan per kilogram varieert van dag tot dag. De koersschommelingen hangen van de internationale politieke en economische toestand. In periodes van onzekerheid, blijft goud voor heel wat beleggers een zekerheid. Als alle andere beleggingen in waarde dalen, kan het zijn dat de goudkoers stijgt. Een wonderlijke beleggingsvorm dus.

Uiteraard geldt dit in twee richtingen.
Omgekeerd kan de koers dalen als andere beleggingen weer aantrekkelijk worden en meer opbrengen. Toch zal deze daling doorgaans relatief lager zijn en blijft goud ook in positieve economische tijden een aantrekkelijke beleggingsvorm.
In het verleden zorgde de aankondiging van de verkoop van goudreserves door de grote centrale banken regelmatig voor een neerwaartse druk op de goudprijs. Koersbewegingen als gevolg van dergelijke gebeurtenissen kunnen overdreven sterk zijn. Dit kan anderzijds voor de belegger een buitenkansje zijn omdat hij dan goud tegen een aantrekkelijke prijs kan aankopen met in zijn achterhoofd de wetenschap dat de prijs op termijn toch weer zal stijgen.

Titel

Een goudstaaf bestaat uit duizend duizendsten goud. De waarmerker bepaalt het aantal duizendsten goud in een staaf en drukt dat uit in de zogenaamde “titel”, een term waar je zeker moet naar vragen.
De titel moet voor goudstaven tussen de 999 en de 1000 liggen. Je kiest best voor de staven met de grootst mogelijke hoeveelheid goud.

Goudstukken

De toestand waarin het stuk zich bevindt is van het grootste belang voor de waardebepaling. Elke schade aan het goud, hoe klein die ook mag zijn, aan de rand of aan de afbeelding, zorgt dadelijk voor aanzienlijke minwaarden.
Om deze betreurenswaardige schade te vermijden is het best de goudstukken en goudbaren in bewaring te geven bij een bank of beursvennootschap in de kluis of om ze toch zeker met hun beschermingshoes ergens op een absoluut veilige plaats te bewaren.
Voor de stukken met een minder grote verzamelwaarde die minder in waarde schommelen, is het aangewezen te kiezen voor stukken waarvan het gehalte aan fijn goud zo hoog mogelijk ligt.

Beleggen in goudmijnaandelen

Beleggen in goudmijnaandelen kan een alternatief zijn voor wie toch graag aandelen in de portfolio heeft. De risico’s zijn dezelfde als bij andere aandelen, maar de koers van het aandelen schommelt niet enkel op basis van het nieuws van de onderneming maar ook op basis van de schommelingen van de goudprijs.
. De aandelen van de mijnen met de hoogste productiekosten profiteren het meest van een stijging van de goudkoersen, maar lijden ook het meest onder een daling. De beleggers die op dit soort aandelen mikken, willen op korte termijn kost wat kost grote winsten behalen. Dit verklaart waarom de koersschommelingen van goudmijnaandelen bijzonder hevig kunnen zijn.

Invloed van de dollarkoers

De officiële goudkoers wordt nog steeds uitgedrukt in Amerikaanse dollar, maar het verhandelde goud wordt betaald in de plaatselijke munt, voor ons dus de euro. Dat betekent dat als de goudkoers daalt, maar de dollarkoers tegelijk stijgt, het verlies bij een verkoop beperkt kan worden. Het omgekeerde geldt ook. Bij een stijgende goudkoers en een dalende dollarkoers, wordt de winst minder groot.

Rush naar goudmunten en goudbaren

Gepost op 11 juni 2009 17:25

Wie van plan is te investeren in goudbaren en gouden munten kan daar maar best niet lang meer mee wachten, want de kredietcrisis heeft in Nederland zware gevolgen gehad.
De crisis leidde daar tot een ware jacht op baar goud, zodanig zelfs dat de Hollandsche Bank-Unie op een bepaald moment moest melden dat ze geen geen goud meer kon leveren omdat handelaar Engelhard volledig door de voorraad heen zat.

Goud reserveren

Eind oktober 2008 zat Engelhard, het voormalige Drijfhout, volledig door haar voorraad heen en werden de laatste baren van 250 gram verkocht.
De zogenaamde calls, papieren claims, waren bij HBU nog wel verkrijgbaar. Ook werd de mogelijkheid geboden om gouden baar te reserveren, wat meteen massaal gebeurde.
Ook in Duitsland dreigt een schaarste aan baar goud. Vooral de baren van 1 kg zijn schaars, en ook aan munten is er een groot gebrek.
Er wordt dag en nacht gewerkt om de voorraden weer op peil te krijgen, maar de economische crisis is nog niet voorbij. Volgens de experts zouden we intussen het dieptepunt bereikt hebben, maar er is voorlopig nog geen sprake van een grondig herstel.

Op zoek naar baar goud

Al deze factoren maken dat iedereen schreeuwt om gouden baren en munten. Zowel handelaars als banken grijpen in deze tijden van economische baisse terug naar het eeuwig betrouwbare beleggingsmateriaal dat goud altijd geweest is en nog wel een poosje ook zo zal blijven.
Met andere woorden, beschik je over een eigen voorraad goud, hetzij in baren hetzij in munten, dan is het nu het geknipte moment om die ten gelde te maken.
Ook ben je misschien niet van plan om je goud in de nabije toekomst te verkopen, dan nog is het zeker nuttig om de waarde door een goudexpert te laten taxeren. Misschien is het geboden bedrag wel van die aard om je van idee te laten veranderen…

Veilig goud opslaan

Besluit je toch je goud te houden? Dat is uiteraard je goed recht, maar let er op dat je het veilig bewaart want goud lijkt dieven aan te trekken als vliegen op stroop. Zorg op zijn minst voor een veilige kluis op een geheime plek thuis, maar beter nog is dat je goud elders bewaart.
Je kan kiezen voor een veilige kluis in de bank, en ook bieden sommige goudhandelaars zelf de mogelijkheid tot het bewaren van je goud aan. Zorg in ieder geval voor de nodige foto’s en bewijzen van de inhoud en waarde van je kluis.

Doe beroep op een specialist

Uiteraard is het belangrijk voor al je transacties in verband met de inkoop en verkoop van  gouden munten en goudstaven beroep te doen op een diensten van een specialist. Hij zal je een eerlijke prijs aanrekenen gebaseerd op zijn expertise, en hij is ook, wat zeer belangrijk is, te vertrouwen.
Deze voorzorgsmaatregelen zijn nooit nutteloos, want helaas lopen er in de goudbranche heel wat ‘cowboys’ rond.

Over goudstaven en goudbaars

Gepost op 11 juni 2009 17:23

Wie enigszins met fysiek goud vertrouwd is, kent natuurlijk de termen lingot, goudbaar en goudstaaf. In deze bijdrage willen we enige duidelijkheid brengen.

Lingot of goudstaaf

Een lingot is een goudstaaf van precies 1 kg 99,95% zuiver goud. Doorgaans spreekt men gewoon van goudstaaf.
Het maken van goudstaven is in het bankwezen internationaal vastgelegd zodat van standaard goudstaven kan gesproken worden.

De kleinste baar die door een geregistreerde goudraffinaderij gemaakt mag worden  weegt 0.3 gram en ze wordt in Zwitserland sinds 2007 gemaakt.De vraag naar het fysiek goud blijft alvast stijgen.

Goudbaar

Een ander veel voorkomende term is goudbaar. Dit is een reep(je) of staaf goud, zilver of platina. Banken maken veel gebruik van baren om te investeren en als tegenwaarde van hun kapitaal. Edelmetalen zijn waardevast en kunnen in fysieke vorm duurzaam bewaard worden in kluizen.
In goud en zilver hebben we verschillende gewichten in goudbaars:

 • 1 gram 
 • 2,5 gram
 • 5 gram
 • 7,5 gram
 • 10 gram
 • 25 gram
 • 50 gram
 • 75 gram
 • 100 gram
 • 125 gram
 • 250 gram
 • 0,5 kg
 • 0,75 kg
 • 1,0 kg
 • 12,44 kg

Edelmetalen worden verkocht per troy ounce, ongeveer 31,103 gram. Een standaardmaat goudbaar weegt 400 troy ounce, dus ongeveer 12,44 kg.

Midden-Oosten en Azië

Alhoewel goudbaars overal in Europa te verkrijgen zijn, blijft het Midden-Oosten en Azië, met India voorop, de grootste afnemer van goudbaar.
Zwitserland begon in 1995 kleinere goudstaven te maken en ook verschillende Indische banken zijn sinds 2006 begonnen met de ovale muntbaars te vervaardigen. De nationale officiële gouden munten kunnen enkel door de nationale bank vervaardigd worden.

Oncontroleerbaar

Goud blijft moeilijk te controleren, wat specialisten ook proberen. Los van zijn fysieke en intrinsieke waarde is er nog altijd de emotionele meerwaarde, en die kan je niet sturen.
De voorbije jaren worden jaarlijks gemiddeld ruim50 miljoen goudbaar gemaakt. De meeste worden bijna uitsluitend als investering aangekocht, daar waar fancy modellen vooral voor geschenken worden gebruikt.
Juweliers kopen doorgaans weinig goudstaven aan, alhoewel dit de laatste tijd lijkt te veranderen.

Kunstwerken

Wie zijn goudstaaf omdraait, kan daar soms echte kunstwerken op gedrukt of gegraveerd zien. Dan gaat het zeker om een goudbaar die als investering beschouwd wordt, want deze decoratie doet de prijs alleen maar stijgen.
De decoratie verschilt van fabrikant tot fabrikant. Soms gaat het ook gewoon om een officiële stempel van de fabrikant in de vorm van een hologram.

Goud en gouden juwelen

Naast de goudstaven en goudbaren vinden we goud uiteraard ook vaak in de vorm van juwelen terug. Deze zijn niet in eerste instantie als beleggingsvorm bedoeld, maar ze worden het steeds en meer wel.
Volgens de laatste cijfers wordt wereldwijd per jaar ruim 60 biljoen dollar aan juwelen verhandeld. Dit maakt juwelen een van de belangrijkste verbruiksgoederen ter wereld.
Vooral Amerika staat aan de top van de gouden juwelen als markt qua verkoopswaarde. In volume is India de allergrootste verbruiker van gouden juwelen.

Nederlandse minister verkocht goudstaven uit Canada

Gepost op 11 juni 2009 17:21

De Nederlandse ex-minister van Financiën Gerrit Zalm heeft het lange tijd geheim kunnen houden, maar nu is toch uitgelekt dat hij enkele jaren terug een zeshonderdtal goudstaven heeft verkocht die lagen opgeslagen in Canada.

Reserve in goudbaren

Het gaat om goud dat daar destijds was weggeborgen om bij een mogelijke regering in ballingschap toch te voorzien van de nodige financiën om zo een periode van nood te overbruggen. Het goud was er in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog in volle Koude Oorlog naartoe gebracht.

Een veel gebruikte methode, want heel wat regeringen en politici zorgden toen op allerlei plekken voor een strategische reserve aan goudbaren. Fysiek goud is dus vaak een appeltje voor de dorst geweest.

Toen de Koude Oorlog goed en wel helemaal voorbij was, oordeelde Zalm het niet langer nodig deze reserve aan te houden. Het feit dat hij dit nieuws probeerde geheim te houden bewijst dat hij er anderzijds toch niet zeker van was dat de publieke opinie dit zou begrijpen.

Ook is niet bekend wat er met dit geld gebeurd is. Zo kreeg Zalm de kritiek dat hij dit goud stiekem zou gebruikt hebben om financiële putten te dempen, wat hijzelf altijd ontkend heeft.

Koningin Juliana

Historici buigen zich intussen over deze kwestie, niet om een oordeel te vellen over de beslissing van Zalm (die twaalf jaar minister van Justitie was), maar wel omdat het overbrengen van de goudstaven destijds naar Canada in een erg woelige periode gebeurde.

Het zou goed kunnen dat het goud door de toenmalige prinses Juliana naar Canada werd gebracht. Zij vond toen in Canada voor haarzelf en haar kinderen een veilig onderkomen.

7,5 ton aan puur goud

De goudreserve van de Nederlanders in het buitenland speelt bepaald tot de verbeelding als we de waarde ervan wat nauwer onderzoeken.

In totaal gaat het om 7,5 ton aan puur goud, een ware schat die iedereen in zijn bezit zou willen hebben. Niet in het minst tot voor kort de Nederlandse regering, die het goud als een leuk extraatje beschouwde. Zeker in volle Koude Oorlog was af en toe de verleiding erg groot om dit geld aan te wenden.

Boekwinst

De kritiek dat Zalm het goud zou misbruikt hebben wordt meteen tegengesproken door het feit dat hij de opbrengst van de goudverkoop heeft moeten wegstrepen tegen de aankoopprijs. Per saldo resteerde nog een boekwinst van zowat 60 miljoen euro, een aardig opkikkertje voor de Nederlandse schatkist.

Goudverkoop door de Nederlandsche Bank-Unie

Goudverkopen is trouwens niets nieuw voor de Nederlandse regering. Zo heeft de Nederlandsche Bank-Unie de voorbije jaren al bij meerdere gelegenheden goud uit eigen voorraden te koop aan geboden. Dit op momenten dat de goudprijs onverwacht piekte, en dat is de laatste tijd wel vaker het geval geweest.

Meteen het mooiste bewijs dat investeren in puur goud een rendabele investering is. Regeringen en politici willen niet het minste risico nemen, ook al omdat ze werken met het geld van de belastingbetaler en zich geen verkeerde investeringen kunnen veroorloven.

Ligt er wel goud in Fort Knox?

Gepost op 11 juni 2009 17:18

Vraag aan tien voorbijgangers war volgens hen de voorraden baar goud van Amerika liggen en de meesten zullen zeggen: in Fort Knox. Toch zijn er insiders die beweren dat het Amerikaanse goud daar allang niet meer ligt.

Als kind hoorden we al legendarische verhalen over de immense schatten die in Fort Knox liggen opgestapeld. In onze kinderlijke verbeelding zagen we goudstaven en goudbaren die bijna tot aan de hemel reikten.

Niet minder dan 8 miljoen kg goud zou er in Fort Knox moeten liggen, zo gaan de geruchten. Anderen spreken van 147 miljoen troy ounces, goed voor ruim 100 miljard dollar.

New Deal

De goudkluis in Fort Knox, gelegen in het landelijke Kentucky, werd in 1936 gebouwd. Ze was een onderdeel van de New Deal politiek van Franklin D. Roosevelt die verorderde dat het private bezit van goud verboden was. Het ging zelfs zo ver dat de Amerikanen al hun goud, met uitzondering van trouwringen en antieke gouden munten, weer moesten inleveren.

Op die manier wilde Roosevelt het vertrouwen in de ook toen wankele Amerikaanse dollar te herstellen en goud als betaalmiddel te verbieden door het uit roulatie te halen.

Al het opgehaalde goud werd omgesmolten tot goudstaven die in Fort Knox werden opgeslagen.

Gouden Standaard

Deze enorme berg aan goudbaren vormde de basis van de zogenaamde Gouden Standaard waarmee na de Tweede Wereldoorlog het geldsysteem en vooral de dollar gedekt werd. In theorie moest toen een dollar voor de geldende waarde aan goud kunnen omgewisseld worden.

Dit systeem bleek op lange termijn niet houdbaar, en president Nixon schafte de Gouden Standaard in 1971 af omdat tal van landen voortdurend Amerikaanse dollars en waardpapieren tegen goud inwisselden en het land op een dreigend faillissement afstevende.

Samenzweringstheorieën

Het opzeggen van de Gouden Standaard vormde de basis voor de eerste samenzweringstheorieën als zou het goud van de Verenigde Staten niet meer in Fort Knox liggen. Peter Beter hield bij hoog en laag vol dat president Johnson al het goud uit Fort Knox aan de Engelse regering had verkocht.

Hij kreeg door de stijgende druk van de publieke opinie gedaan dat een onderzoekscommissie in Fort Knox mocht gaan kijken. De commissie verklaarde dat er in de kluis inderdaad goud aanwezig was, maar hun getuigenis klonk niet echt overtuigend.

Ook de volgende jaren dook regelmatig het gerucht op dat het goud uit de kluizen van Fort Knox verdwenen was, al is dit nooit door keiharde bewijzen aangetoond.

Iets niet pluis?

De gezaghebbende internationale specialist in bankieren James Turk is er de laatste jaren steeds meer van overtuigd geraakt dat er iets niet pluis is in Fort Knox. Zo merkt hij een duidelijk verschil op in de schatting van het goud in het Treasure Departement en de Federal Reserve Bank, daar waar deze schatting gelijk zou moeten zijn.

Een andere analist, Kirby vermoedt dat de ‘Fed’ misschien wel helemaal geen fysiek verhandelbaar goud meer heeft. Uitspraken van de voorzitter van de Duitse centrale bank lijken dit verder te bevestigen.

Geen audit toegestaan

Wat een einde kan maken aan de theorieën over het verdwenen goud uit fort Knox is een onafhankelijke audit, maar die wordt steeds afgehouden. Dat het handelen van de Fed en de US Treasury soms schimmig verdacht mag worden is duidelijk, maar wil dit zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor de grootste bankoverval in de geschiedenis?

Het goud in fort Knox is hoe dan ook legendarisch…

Goudstaven en gouden munten steeds meer in trek

Gepost op 11 juni 2009 17:15

In volle financiële crisis kiezen steeds meer private beleggers voor goud. Op zich helemaal niet verwonderlijk, want het blijft een solide beleggingsvorm die investeerders in deze onzekere tijden aantrekt. Ook inspireert het goudzoekers om vermaarde goudschatten proberen boven te halen.

Nood in Duitsland

Volgens de Duitse krant Berliner Zeitung worden gouden munten en goudstaven steeds moeilijker te krijgen in Duitsland, zo lezen we in Het Laatste Nieuws. Handelaars nemen geen bestellingen meer aan, en de nood aan goud is er hoog.

“De vraag ligt veel hoger dan onze capaciteit”, weet het hoofd van het Berlijnse filiaal van handelaar in edelmetalen Pro Aurum, die met de handen in het haar zit. Steeds meer beleggers zijn dan ook ten einde raad, want ze hebben het vertrouwen in aandelen en de beurs verloren.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor in de rest van Duitsland bij banken en goudhandelaars. “We kunnen momenteel inderdaad niet aan de vraag voldoen”, aldus een handelaar van de WGZ-bank in Düsseldorf.

Schaarste bij de leveranciers.

Bij de leveranciers is er eveneens een acute schaarste. “De vraag naar goud als belegging is drastisch gestegen. De jongste tijd is de vraag haast geëxplodeerd”, zegt Stephan Henkel van Umicore.

De levertijd van goud bedraagt momenteel in Duitsland twee tot vier weken. “De vraag is momenteel tien keer hoger dan anders”, luidt het nog.

Op zoek naar goudschatten

De dreigende schaarste aan goud drijft sommigen naar creatieve oplossingen. Zo wordt steeds meer gezocht naar oude legendarische goudschatten.

Amerikaanse onderzoekers verkennen de bodem van de Middellandse Zee in een zoektocht naar een schat die volgens ingewijden bestaat uit vier miljoen dollar aan goudstaven en zilverstukken. Deze schat moet geborgen zitten in het wrak van een Engels schip dat in 1694 vergaan is.

Het gaat om de His Majesty’s Sussex, en de inhoud van het schip behoort wettelijk gezien tot de eigendom van de Britse overheid. Dit schip was een oorlogsschip van bijna 50 meter lang. Het schip verging tijdens een storm op 19 februari 1694, en de hele bemanning verloor hierbij het leven.

De schat aan boord had een belangrijk doel. De koning van Engeland wilde die naar de hertog van Savoie sturen om een leger uit te rusten in de strijd tegen de Engelse koning.

Akkoord

Toch beweert het bedrijf dat de berging wil doen, Odyssey Marine Exploration, dat het een akkoord heeft weten af te sluiten met de Britse regering dat ze het goud mag opdelven en een niet nader bekend percentage van het goud mag behouden.

Het bedrijf gaat op zoek in de buurt van Gibraltar op een diepte van duizend meten. Bij dit werk worden twee robotten uitgezet die de schat moeten bovenhalen.

Van onschatbare waarde

Als de schat wordt opgehaald, is hij van onschatbare waarde. Er is niet alleen de nominale waarde die dus op vier miljard dollar geschat wordt, maar dergelijke antieke stukken met bovendien een zeldzame historische betekenis halen ongelooflijke prijzen bij een weliswaar kleine schare fanatieke verzamelaars die wel tot de meest kapitaalkrachtige personen van de wereld behoren.

Antiek goud en antiek zilver doet nu eenmaal de verbeelding op hol slaan…

Op zoek naar gouden munten

Gepost op 11 juni 2009 17:11

Op zoek naar gouden munten

De prijzen van goudbaren en gouden munten doen het steeds beter, en dat is natuurlijk goed nieuws voor wie nog baar goud of gouden munten liggen heeft en die wil verkopen. Tenzij je natuurlijk van je verzameling nog geen afstand kunt doen en erop rekent dat de prijzen nog verder zullen stijgen… Nu worden gouden munten vooral als verzamel- en investeringsobject beschouwd, maar ze waren lange tijd de pijlers van ons monetair systeem.

Oudheid

Gouden munten zijn van alle tijden. Ze werden voor het eerst op geregelde basis geslagen in opdracht van de Egyptische farao’s rond 2700 voor Christus. Aanvankelijk hadden ze nog een erg variabel goudgehalte omdat de smelttechnieken en de kennis van puur goud nog niet op punt stond. Ook werden ze vooral als giften gebruikt, onder meer aan de goden, en niet zozeer als een handelsinstrument.

Het duurde tot de welbekende koning Croesus van Lydië tot gouden munten van een gestandaardiseerde zuiverheid werden geslagen en als betaalmiddel gebruikt. Tevoren had Koning Pheidon van Argos wel al zilveren munten laten slaan rond 700 voor Christus.

De Chinezen deden hetzelfde met goud in de vijfde en zesde eeuw voor Christus in de Ying Yuan dynastie.

Belangrijk betaalmiddel

Lange tijd waren gouden munten een belangrijk betaalmiddel, tot zelfs in de 20ste eeuw. De meeste landen stopten met gouden munten voor de dagelijkse betalingen te maken in 1933, toen tijdens de grote wereldcrisis die dan heerste de regeringen massaal afstapten van de goudstandaard.

In Amerika stapte men via Executive Order 6102 in dat jaar af van de goudstandaard, en velen volgden. Gevolg was dat de dollar meteen enorm devalueerde. Helemaal liet de dollar het goud nog niet los in de VS, dat gebeurde pas in 1971.

Collector’s item

Nu zijn gouden munten vooral verzamelvoorwerpen, die ongekende prijzen kunnen halen. De waarde van een gouden munt wordt bepaald door tal van factoren, zoals de zeldzaamheid, geschiedenis, leeftijd, toestand en zuiverheid. Al deze factoren samen en natuurlijk ook de wetten van vraag en aanbod kunnen leiden tot gekke prijzen die dreigen te escaleren.

Duurste gouden munten aller tijden

De prijzen van gouden munten kunnen ongekende hoogtes halen.

Enkele voorbeelden:

 • In juli 2002 werd een erg zeldzame 1933 Double Eagle munt van 20 $ verkocht voor een recordbedrag van 7.590.020 $ bij Sotheby’s. Deze munten werden destijds geslagen door de US Mint company, maar door Executive Order 6102 werden de meeste destijds ingeleverd en gesmolten. Slechts een handvol van deze munten bleef over.
 • In 2007 produceerde de Royal Canadian Mint een gouden munt van 100 kg (!) met een nominale waarde van 1 miljoen dollar, alhoewel de goudwaarde op dat moment al twee miljoen dollar was. De munt is 3 cm dik en heeft een diamater van 50 cm. Ze was bedoeld als promotiestunt voor een nieuwe reeks Canadese munten.
 • In oktober 2007 verklaarde David Albanese (president van Albanese rare Coins) dat een eagle munt van 10 $ uit 1804 (gemaakt als diplomatiek geschenk voor president Andrew Jackson) aan een anonieme private verzamelaar werd verkocht voor vijf miljoen $.

Beleggen in goudstaven en goudmunten vrijgesteld van belastingen

Gepost op 11 juni 2009 15:15

in gouden munten en kleine goudstaven biedt aan private beleggers een aantrekkelijke kans om te beleggen in goud. Goed nieuws: in veel landen waaronder ook de lidstaten van de Europese Unie is goud dat is aangekocht voor beleggingsdoeleinden vrijgesteld van belasting.

Gouden beleggingsmunten

Investeerders kunnen kiezen uit enorm aanbod van gouden beleggingsmunten die door de diverse regeringen over de hele wereld worden uitgegeven, hetzij structureel op vaste basis hetzij als gelegenheidsmunten voor speciale gelegenheden, verjaardagen en andere merkwaardige gebeurtenissen.

Deze munten zijn legale betalingsmunten in het land van uitgifte op grond van hun nominale waarde, en niet op basis van hun goudwaarde. Het is dus de waarde die op de munt vermeld staat en niet de waarde van het goud dat in de munt zit.

In vroegere geldsystemen was de nominale waarde van de belangrijkste munten doorgaans gekoppeld aan de intrinsieke waarde. De nominale waarde van munten lag in de praktijk echter steeds hoger dan hun intrinsieke waarde. Deze meerwaarde dekt voor de staat de kosten van het munten slaan.

Fiduciaire munten

Wanneer de nominale waarde van een munt de intrinsieke waarde sterk overstijgt, dan spreken we over fiduciaire munten. De munt ontleent zijn waarde dan niet meer aan de commerciële waarde van het gebruikte metaal, maar aan het vertrouwen dat kopers en verkopers erin stellen.

Onze moderne munten zijn zonder uitzondering allemaal fiduciair. Munten waarvan de intrinsieke waarde groter is dan de nominale waarde verdwijnen snel uit de omloop omdat ze omgesmolten worden om het metaal te kunnen verkopen.

Troy ounces

Wanneer het om beleggingen gaat, wordt de specifieke marktwaarde van beleggingsmunten bepaald door de waarde van hun fijn goudgehalte, vermeerderd met de winstmarge voor de handelaar die wisselt van munt tot munt en van handelaar tot handelaar.

De premie voor de handelaar is doorgaans hoger voor kleinere gewichten. Beleggingsmunten kunnen in grootte variëren van 1/20 ounce tot 1 kg. De meest gebruikelijke gewichten (in troy ounces of goudgehalte) zijn 1/20, 1/10, 1/4, 1/2 en 1 ounce. Troy ounces is de afmeting van de internationaal verhandelde London Good Delivery-staaf.

Gedenkmunten

Let op dat beleggingsmunten niet verwart met gedenk- of numismatische munten. Hierbij hangt de waarde niet af van de goudwaarde maar van de zeldzaamheid, het ontwerp en de afwerking, het prestige van de afgebeelde persoon,…. Veel handelaren verkopen beiden.

Bij dit soort munten komt het erop aan om goed in te schatten of de munt in de toekomst in waarde zal stijgen. Betreft het een munt ter gelegenheid van een eenmalig historisch gebeuren (of figuur) dan heb je veel kans dat deze munt, als ze zeldzaam is, in de toekomst gevoelig in waarde zal toenemen.

Kleine goudstaven

Goudstaven worden in een groot aantal gewichten en afmetingen verkocht, gaande van één gram tot 400 troy ounces.

Kleine goudbaren hebben een gewicht tot maximum één kg. Volgens de industriespecialist Gold Bars Worldwide zijn er momenteel 94 geaccrediteerde producenten van goudstaven verdeeld over 26 landen die samen in totaal meer dan 400 typen standaard goudstaven produceren.