Antwerpen Goudbank koopt en verkoop goudstaven, goudbaren, gouden munten en penningen aan rechtstreekse goudprijzen van de beurs.Antwerpen Goudbank, Goudbank AntwerpenKlik hier voor meer info :: Antwerpen Goudbank

Archief voor ‘goud financieel’ Categorie

Hoe zit het met de btw op goudstukken, beleggingsgoud en herdenkingsmedailles

Gepost op 31 juli 2014 08:11

Uittreksel:
Bijlage XVIII van het boekwerk BLEU Douane Gebruikstarief

geeft heel wat nuttige informatie over de BTW op goud, muntstukken en herdenkingsmedailles:
Artikel 1 heeft het respectievelijk over ‘echte parels, natuurlijke edelstenen en dergelijke’.

De volgende artikels belichten:

2.1. Herdenkingsmedailles en munten gemonteerd als bijouterie

Herdenkingsmedailles en goudmunten (ongeacht van welk metaal) zijn, wanneer gemonteerd als bijouterie, onderworpen aan het BTW-tarief van 21 pct.
Invoer van herdenkingsmedailles en munten (ongeacht van welk metaal) gemonteerd als bijouterie en ouder zijn dan 100 jaar (antiquiteiten) : 6 pct.

2.2. Herdenkingsmedailles

Herdenkingsmedailles (ongeacht van welk metaal) die geen voorwerpen zijn voor verzamelingen met een numismatisch belang : 21 pct.
Invoer van herdenkingsmedailles (ongeacht van welk metaal) die, wegens hun ouderdom en hun zeldzaamheid, voorwerpen zijn voor verzamelingen met een numismatisch belang : 6 pct. Herdenkingsmedailles kunnen, voor de toepassing van de BTW, op het ogenblik van hun uitgifte althans, nog niet worden aangemerkt als voorwerpen voor verzamelingen met een numismatisch belang. Dat karakter verkrijgen de herdenkingsmedailles pas na verloop van tijd.

2.3. Muntstukken

De invoer van muntstukken die wettig betaalmiddel zijn en die niet als verzamelobject worden beschouwd, is vrijgesteld van de BTW (BTW-Wetboek, art. 40, § 1, 1° en art. 44, § 3, 9° ). Overeenkomstig art. 44, § 3, 9° van het BTW-Wetboek worden als verzamelobject beschouwd, de munten die normaliter niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numismatische waarde hebben.
Invoer van munten (gouden e.a.) die normaliter niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numismatische waarde hebben (andere dus dan gouden munten die beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW-Wetboek zijn; z. punt 2.4 hierna) : 6 pct.

2.4. Goud

Invoer van gouden herdenkingsmedailles al dan niet gemonteerd als bijouterie en van gouden munten (andere dan beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW-Wetboek) al dan niet gemonteerd als bijouterie : z. punt 2.1, punt 2.2 en punt 2.3, hiervoor.
Invoer van alle ander goud (industrieel goud, onbewerkt goud, halffabrikaten, goud onder de vorm van een eindproduct voor industriële of commerciële doeleinden, enz.) : 21 pct. behoudens toepassing van één van de hierna genoemde vrijstellingen inzake BTW.

Vrijgestelde invoer van goud door centrale banken

De invoer van goud door centrale banken is vrijgesteld van de BTW (BTW-Wetboek, art. 40, § 1, 1°, a en art. 42, § 3, 7°). Indien de vrijstelling wordt ingeroepen moet de aangifte ten verbruik in vak 44 de volgende vermelding dragen : “Vrijstelling van de BTW – toepassing van artikelen 40, § 1, 1°, a en 42, § 3, 7° van het BTW-Wetboek”.
Vrijgestelde invoer van beleggingsgoud of goudbaar
De invoer van beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW-Wetboek is vrijgesteld van de BTW (BTW-Wetboek, art. 44bis, § 1, eerste lid). Indien de vrijstelling wordt ingeroepen moet de aangifte ten verbruik in vak 44 de volgende vermelding dragen : “Vrijstelling van de BTW – toepassing van artikel 44bis, § 1, eerste lid van het BTW-Wetboek”.

Voor de toepassing van het BTW-Wetboek wordt verstaan onder “beleggingsgoud” :
1° goud, in de vorm van goudstaven of plaatjes van een door de goudmarkten aanvaard gewicht, met een zuiverheid van ten minste 995 duizendsten, al dan niet belichaamd in certificaten. De kleine goudstaven of plaatjes met een gewicht van ten hoogste 1 gram worden evenwel niet aangemerkt als beleggingsgoud
2° gouden munten die :
• een zuiverheid van ten minste 900 duizendsten hebben,
• na 1800 zijn geslagen,
• in het land van oorsprong als wettig betaalmiddel fungeren of hebben gefungeerd,
en
• normaliter verkocht worden voor een prijs die de openmarktwaarde van het in de goudmunten vervatte goud niet met meer dan 80 % overschrijdt.
Dergelijke munten worden geacht niet verkocht te zijn wegens hun numismatisch belang.

Bronverwijzing: (BTW-Wetboek, artikel 1, § 8)

Bijzondere regeling voor beleggingsgoud

Gepost op 30 juli 2014 10:32

Uit het Archief EU-wetgeving > Fiscaliteit…

Btw: Bijzondere regeling voor beleggingsgoud

Dit document dient ter aanvulling op het gemeenschappelijke btw-stelsel in de Gemeenschap door de invoer van een bijzondere regeling voor goud.

BESLUIT

Richtlijn 1998/80/CE van de Raad, van 12 oktober 1998, tot aanvulling van het stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van richtlijn 77/388/CEE- Bijzondere regeling voor beleggingsgoud [Publicatieblad L 281 van 17.10.1998].
SAMENVATTING

Teneinde het gebruik van goud als financieel instrument te stimuleren, installeert deze richtlijn een fiscale vrijstelling voor de levering van beleggingsgoud. Voorheen viel beleggingsgoud onder het gewone fiscale regime. Op basis van dit stelsel waren partijen beleggingsgoud in principe onderworpen aan btw, een aantal lidstaten echter konden deze leveringen, op provisorische basis, vrijstellen. De nieuwe richtlijn heft deze vorm van concurrentievervalsing tussen de lidstaten op en versterkt tegelijkertijd ook de concurrentiepositie van het communautaire goud op de markt.

Definitie van beleggingsgoud:

goud, in de vorm van staven of plaatjes van een door de goudmarkten aanvaard gewicht, met een zuiverheid van ten minste 995 duizendsten, al dan niet belichaamd in certificaten. De kleine staven of plaatjes met een gewicht van ten hoogste 1 gram komen evenwel niet in aanmerking voor de bijzondere regeling van de lidstaten;
gouden munten die een zuiverheid van ten minste 900 duizendsten hebben, na 1800 zijn geslagen, in het land van oorsprong als wettig betaalmiddel fungeren of hebben gefungeerd en normaliter verkocht worden voor een prijs die de openmarktwaarde van het in de munten vervatte goud niet met meer dan 80 % overschrijdt. Ieder jaar vaardigen de lidstaten een lijst uit met de munten die conform voornoemde criteria op hun grondgebied verhandeld mogen worden. Deze lijsten worden gepubliceerd in het Publicatieblad.

De levering, de intracommunautaire verwerving en de invoer van beleggingsgoud zijn door de lidstaten vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde.

Er bestaat evenwel een optie voor de belastingheffing voor leveringen van beleggingsgoud aan andere belastingplichtigen, uitgevoerd door:

belastingplichtigen die beleggingsgoud produceren of goud omzetten in beleggingsgoud (in dit geval moeten de lidstaten het keuzerecht voorzien);
belastingplichtigen die, in het kader van hun economische activiteit, gewoonlijk goud leveren voor industriële doeleinden (in dit geval kunnen de lidstaten het keuzerecht verlenen).

De lidstaten bepalen de modaliteiten voor deze opties en lichten de Commissie in.

De richtlijn voorziet in regels die het recht op aftrek regelen van belastingplichtigen die zich inlaten met het leveren of produceren van beleggingsgoud of met het omzetten van goud in beleggingsgoud, voor zover zij niet voor de belastingheffing op hun levering gekozen hebben.

Handelaars in beleggingsgoud hebben bijzondere verplichtingen, met name om fiscale fraude te wijten aan dubbel gebruik van het goud tegen te gaan (industrieel en voor beleggingen): zij zijn verplicht een boekhouding te voeren van alle belangrijke handelingen en gedurende ten minste vijf jaar de stukken te bewaren aan de hand waarvan de identiteit van hun klanten kan worden vastgesteld.

In bepaalde gevallen kunnen de lidstaten de koper, en niet de verkoper, aanduiden als schuldenaar van de belasting (de „verleggingsregeling”), teneinde belastingontduiking tegen te gaan en de met de handeling gepaard gaande kosten te drukken.

Betreffende de handelingen op een gereglementeerde goudmarkt kunnen de lidstaten de toelating krijgen de bijzondere regeling niet toe te passen en vereenvoudigingsmaatregelen te nemen.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Richtlijn 1998/80/CE

17.10.1998

1.1.2000

PB L 281 van 17.10.1998
Laatste wijziging: 31.08.2006

Bronvermelding:

Website van europa.eu
EUROPA > Samenvattingen van de EU-wetgeving

Waarom beleggen in goudstaven?

Gepost op 11 juni 2009 17:29

Beleggen in fysiek goud in de vorm van goudstaven (ook bekend als goudbaren) en gouden munten blijft in deze onzekere tijden van schommelende aandelen en beurskoersen meer dna ooit aantrekkelijk. Toch is het aan te raden bij een specialist te rade te gaan, dit voor zowel de inkoop als verkoop van je oud goud, goudstaven en gouden munten.

Wonderlijke belegging

Goud is een metaal en de prijs ervan per kilogram varieert van dag tot dag. De koersschommelingen hangen van de internationale politieke en economische toestand. In periodes van onzekerheid, blijft goud voor heel wat beleggers een zekerheid. Als alle andere beleggingen in waarde dalen, kan het zijn dat de goudkoers stijgt. Een wonderlijke beleggingsvorm dus.

Uiteraard geldt dit in twee richtingen.
Omgekeerd kan de koers dalen als andere beleggingen weer aantrekkelijk worden en meer opbrengen. Toch zal deze daling doorgaans relatief lager zijn en blijft goud ook in positieve economische tijden een aantrekkelijke beleggingsvorm.
In het verleden zorgde de aankondiging van de verkoop van goudreserves door de grote centrale banken regelmatig voor een neerwaartse druk op de goudprijs. Koersbewegingen als gevolg van dergelijke gebeurtenissen kunnen overdreven sterk zijn. Dit kan anderzijds voor de belegger een buitenkansje zijn omdat hij dan goud tegen een aantrekkelijke prijs kan aankopen met in zijn achterhoofd de wetenschap dat de prijs op termijn toch weer zal stijgen.

Titel

Een goudstaaf bestaat uit duizend duizendsten goud. De waarmerker bepaalt het aantal duizendsten goud in een staaf en drukt dat uit in de zogenaamde “titel”, een term waar je zeker moet naar vragen.
De titel moet voor goudstaven tussen de 999 en de 1000 liggen. Je kiest best voor de staven met de grootst mogelijke hoeveelheid goud.

Goudstukken

De toestand waarin het stuk zich bevindt is van het grootste belang voor de waardebepaling. Elke schade aan het goud, hoe klein die ook mag zijn, aan de rand of aan de afbeelding, zorgt dadelijk voor aanzienlijke minwaarden.
Om deze betreurenswaardige schade te vermijden is het best de goudstukken en goudbaren in bewaring te geven bij een bank of beursvennootschap in de kluis of om ze toch zeker met hun beschermingshoes ergens op een absoluut veilige plaats te bewaren.
Voor de stukken met een minder grote verzamelwaarde die minder in waarde schommelen, is het aangewezen te kiezen voor stukken waarvan het gehalte aan fijn goud zo hoog mogelijk ligt.

Beleggen in goudmijnaandelen

Beleggen in goudmijnaandelen kan een alternatief zijn voor wie toch graag aandelen in de portfolio heeft. De risico’s zijn dezelfde als bij andere aandelen, maar de koers van het aandelen schommelt niet enkel op basis van het nieuws van de onderneming maar ook op basis van de schommelingen van de goudprijs.
. De aandelen van de mijnen met de hoogste productiekosten profiteren het meest van een stijging van de goudkoersen, maar lijden ook het meest onder een daling. De beleggers die op dit soort aandelen mikken, willen op korte termijn kost wat kost grote winsten behalen. Dit verklaart waarom de koersschommelingen van goudmijnaandelen bijzonder hevig kunnen zijn.

Invloed van de dollarkoers

De officiële goudkoers wordt nog steeds uitgedrukt in Amerikaanse dollar, maar het verhandelde goud wordt betaald in de plaatselijke munt, voor ons dus de euro. Dat betekent dat als de goudkoers daalt, maar de dollarkoers tegelijk stijgt, het verlies bij een verkoop beperkt kan worden. Het omgekeerde geldt ook. Bij een stijgende goudkoers en een dalende dollarkoers, wordt de winst minder groot.

Beleggen in goudstaven en goudmunten vrijgesteld van belastingen

Gepost op 11 juni 2009 15:15

in gouden munten en kleine goudstaven biedt aan private beleggers een aantrekkelijke kans om te beleggen in goud. Goed nieuws: in veel landen waaronder ook de lidstaten van de Europese Unie is goud dat is aangekocht voor beleggingsdoeleinden vrijgesteld van belasting.

Gouden beleggingsmunten

Investeerders kunnen kiezen uit enorm aanbod van gouden beleggingsmunten die door de diverse regeringen over de hele wereld worden uitgegeven, hetzij structureel op vaste basis hetzij als gelegenheidsmunten voor speciale gelegenheden, verjaardagen en andere merkwaardige gebeurtenissen.

Deze munten zijn legale betalingsmunten in het land van uitgifte op grond van hun nominale waarde, en niet op basis van hun goudwaarde. Het is dus de waarde die op de munt vermeld staat en niet de waarde van het goud dat in de munt zit.

In vroegere geldsystemen was de nominale waarde van de belangrijkste munten doorgaans gekoppeld aan de intrinsieke waarde. De nominale waarde van munten lag in de praktijk echter steeds hoger dan hun intrinsieke waarde. Deze meerwaarde dekt voor de staat de kosten van het munten slaan.

Fiduciaire munten

Wanneer de nominale waarde van een munt de intrinsieke waarde sterk overstijgt, dan spreken we over fiduciaire munten. De munt ontleent zijn waarde dan niet meer aan de commerciële waarde van het gebruikte metaal, maar aan het vertrouwen dat kopers en verkopers erin stellen.

Onze moderne munten zijn zonder uitzondering allemaal fiduciair. Munten waarvan de intrinsieke waarde groter is dan de nominale waarde verdwijnen snel uit de omloop omdat ze omgesmolten worden om het metaal te kunnen verkopen.

Troy ounces

Wanneer het om beleggingen gaat, wordt de specifieke marktwaarde van beleggingsmunten bepaald door de waarde van hun fijn goudgehalte, vermeerderd met de winstmarge voor de handelaar die wisselt van munt tot munt en van handelaar tot handelaar.

De premie voor de handelaar is doorgaans hoger voor kleinere gewichten. Beleggingsmunten kunnen in grootte variëren van 1/20 ounce tot 1 kg. De meest gebruikelijke gewichten (in troy ounces of goudgehalte) zijn 1/20, 1/10, 1/4, 1/2 en 1 ounce. Troy ounces is de afmeting van de internationaal verhandelde London Good Delivery-staaf.

Gedenkmunten

Let op dat beleggingsmunten niet verwart met gedenk- of numismatische munten. Hierbij hangt de waarde niet af van de goudwaarde maar van de zeldzaamheid, het ontwerp en de afwerking, het prestige van de afgebeelde persoon,…. Veel handelaren verkopen beiden.

Bij dit soort munten komt het erop aan om goed in te schatten of de munt in de toekomst in waarde zal stijgen. Betreft het een munt ter gelegenheid van een eenmalig historisch gebeuren (of figuur) dan heb je veel kans dat deze munt, als ze zeldzaam is, in de toekomst gevoelig in waarde zal toenemen.

Kleine goudstaven

Goudstaven worden in een groot aantal gewichten en afmetingen verkocht, gaande van één gram tot 400 troy ounces.

Kleine goudbaren hebben een gewicht tot maximum één kg. Volgens de industriespecialist Gold Bars Worldwide zijn er momenteel 94 geaccrediteerde producenten van goudstaven verdeeld over 26 landen die samen in totaal meer dan 400 typen standaard goudstaven produceren.

Hoe wordt de goudprijs bepaald?

Gepost op 4 juni 2009 22:33

De media geven vaak tegenstrijdige signalen wat de productie van goud over de wereld en bijgevolg de goudprijs betreft. Volgens de ene stijgt de prijs, volgens de andere daalt ze maar dit is niet zo eenvoudig te bepalen.

Studie van de goudprijs: voer voor specialisten

De goudprijs wordt in feite bepaald door een complexe, ondoorzichtige mix van tal van factoren. Liever dan naar bepaalde facetten te kijken, moet je alle bepalende parameters in hun geheel bekijken om al deze factoren die een invloed hebben op de goudprijs in hun juiste perspectief te zetten.

De onderlinge samenhang en de wederzijdse beïnvloeding van deze factoren bestuderen is een studie op zich die we best aan de specialisten overlaten.

Opmerkelijk aan deze factoren is dat ze ook de neiging hebben elkaar onderling te gaan compenseren, met andere woorden wanneer één bepaalde factor voor een grote plotse stijging of daling van de goudprijs zorgt zijn er telkens weer andere factoren die dit grote prijsverschil gaan afvlakken. Dit maakt dat de goudprijs op termijn minder vluchtig en labiel is als andere grondstoffen, met dien verstande dat we op lange termijn toch steeds een stijgende, zij het gestaag stijgende zonder te veel uitschieters naar beneden of onder, zien.

Conventie

Het grootste deel van goud wordt gebruikt voor juwelen en slechts een kleiner deel voor industriële toepassingen. Dit betekent dat de waarde van goud in feite puur berust op conventie, met andere woorden algemeen aanvaarde onderlinge afspraken.
Dat houdt een zeker gevaar in, want op het moment dat goud niet langer populair zou zijn of de banken beslissen iets anders als onderpand te gebruiken stort de koers van goud in elkaar. Niet dat we gaan doemdenken, want de kans dat dit gebeurt is oneindig klein en het zal uiteraard ook nooit van vandaag op morgen gebeuren zodat iedereen ten gepaste tijden zijn voorzorgen kan nemen.
De vraag naar juwelen is eveneens een stabiliserende factor. Als de goudprijs sterk stijgt, zullen er minder juwelen verkocht worden, want dat is een luxeproduct. Dit in tegenstelling tot een sterke stijging van bijvoorbeeld de olieprijzen, die in verhouding voor een minder afnemende vraag zorgen omdat we allemaal blijven met de auto rijden.

Voorraad

In de geschiedenis van de mensheid werd al meer dan 150.000 ton goud opgehaald (waarvan 2/3 in de laatste vijftig jaar). Goud wordt niet echt ‘verbruikt’ en is gemakkelijk recupereerbaar zodat er weinig of geen van al het opgedolven goud verloren gaat.

De totale goudvoorraad ziet er als volgt uit:

Juwelen 52%
Investeringen 16%
Banken 18%
Overige 2%

Aanbod

Het aanbod van goud is als volgt verdeeld:
Mijnen 61%
Centrale banken 14%
Recyclage 25%

Zuid-Afrika mag zich met voorsprong de grootse goudproducent van de wereld noemen (zowat 15% van de wereldproductie) maar het beolang neemt duidelijk af ten voordele van de nieuwe goudmijnen in landen als Australië en China en in Zuid-Amerika.

Vraag

De vraag naar goud is als volgt verdeeld:
Juwelen 69%
Investeringen 19%
Industriële toepassingen 12%